Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam PIRIMOR ROOKONTWIKKELAAR 100 Gr
Leverancier Syngenta Crop Protection B.V.
Inhoud 0,10000000 KG
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 5793N
Huidige W-nummer 6
Etiket vorige W-nummer 5, vervangen voor 9-9-9999
Toelatingsexpiratie 1-12-2024
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 0,13 kg
StORL status NK - NIET SPOELEN/KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Gewicht lege verpakking 30,00 g
(Hoofd)materiaal Aluminium
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 6,69 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 48
Gewicht lege verpakking 450,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
IN  Insecticide (bestrijding van insecten)
Werkzame stof(fen)
PIRIMICARB   10   %  
Formulering (ECPA) FU - Vast
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
ACUUT TOXISCH, categorie 2, categorie 3 (inademingblootstellingsroute) (H2)
OXIDERENDE GASSEN, categorie 1 (P4)
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 2Z - VAST, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3077
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (pirimicarb), 9,III,(-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  02  GHS02 - Ontvlambaar 
  03  GHS03 - Brand bevorderend (oxiderend) 
  05  GHS05 - Corrosief (Bijtend) 
  06  GHS06 - Toxisch (Giftig) 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H228   Ontvlambare vaste stof.
H272   Kan brand bevorderen; oxiderend.
H302   Schadelijk bij inslikken.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H331   Giftig bij inademing.
H351   Verdacht van het veroorzaken van kanker [.....].
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P210   Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P270   Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
P403+P233   Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
O-zinnen
O 0001   Uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
O 0132   Voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen
O 0154   Bewaren boven 0 C.
O SP 2   Was alle beschermende kleding na gebruik
O 0189   Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/snijden gedurende 14 dagen na de toepassing geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen.
O 0188   Tijdens sorteren en verpakken geschikte handschoenen en eventueel lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na de toepassing is geoogst.
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
O 0910R   Voordat u opnieuw behandelde ruimten binnengaat, moet u die grondig ventileren.
O SPo 5R   Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die grondig ventileren.
naar boven