Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam TILT 250 EC 1LTR
Leverancier Syngenta Crop Protection B.V.
Inhoud 1,00000000 L
EAN 8717545040027
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 8627N
Huidige W-nummer 9
Etiket vorige W-nummer 8, vervangen voor 9-9-9999
Toelatingsexpiratie 1-6-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 1,04 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 58,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyamide)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 13,18 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 12
Gewicht lege verpakking 720,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
PROPICONAZOL   250   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 0,98
naar boven

BRZO opslagcategorieën
ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN, overig (P5c)
Min. opslagtemperatuur -10 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 3,III
Gevaarsetiket ADR 3
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 1993
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G., (Solvent Naphtha), 3,III,(D/E)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  02  GHS02 - Ontvlambaar 
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH208   Bevat [.....][.....]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H226   Ontvlambare vloeistof en damp.
H304   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315   Veroorzaakt huidirritatie.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P210   Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261   Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P310   NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
P331   GEEN braken opwekken.
O-zinnen
O 0001   Uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
O 0003   Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven (verwijderingszin A)
O 0161   Bevat propiconazool. Kan een allergische reactie veroorzaken.
O 0163   Bewaren boven - 5 C.
O SP 2   Was alle beschermende kleding na gebruik
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
naar boven