Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam CALLISTO 10 L
Leverancier Syngenta Crop Protection B.V.
Inhoud 10,00000000 L
EAN 8717545041307
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 12204N
Huidige W-nummer 4
Etiket vorige W-nummer 3, vervangen voor 1-7-2018
Toelatingsexpiratie 31-7-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 11,25 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 350,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 23,99 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 2
Gewicht lege verpakking 1.490,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
MESOTRIONE   100   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,09
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (MESOTRIONE), 9,III,(-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P337+P313   Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
O-zinnen
O 0001   Uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
O 0002   Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
O 0003   Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven (verwijderingszin A)
O 0085   Schudden voor gebruik
O 0154   Bewaren boven 0 C.
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
naar boven