Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam NEMATHORIN 10KG
Leverancier Syngenta Crop Protection B.V.
Inhoud 10,00000000 KG
EAN 8717545040669
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 12417N
Huidige W-nummer 2
Etiket vorige W-nummer 1, vervangen voor 9-9-9999
Toelatingsexpiratie 31-10-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 10,38 kg
StORL status NK - NIET SPOELEN/KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Gewicht lege verpakking 375,00 g
(Hoofd)materiaal Papier (PE gecoat)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 22,24 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 2
Gewicht lege verpakking 1.490,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
NE  Nematiciden (bestrijding van aaltjes) NIET NX
Werkzame stof(fen)
FOSTHIAZATE   10   %  
Formulering (ECPA) GR - Vast
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Chronisch 2 (E2)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 2Z - VAST, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport 6.1,III
Gevaarsetiket ADR 6.1
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 2783
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 2783, Pesticide, organische fosforverbinding, vast, giftig, N.E.G.,(fosthiazaat), 6.1,III,(E)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  06  GHS06 - Toxisch (Giftig) 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H301   Giftig bij inslikken.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P264   Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P310   NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
P302+P352b   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P330   De mond spoelen.
P333+P313   Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.[.....].
O-zinnen
O 0001   Uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
O 0154   Bewaren boven 0 C.
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
naar boven