Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam ACROBAT DF (10 kg)
Leverancier BASF Nederland B.V.
Inhoud 10,00000000 KG
EAN 4014348467179
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 12518N
Huidige W-nummer 3
Etiket vorige W-nummer 2, vervangen voor 31-12-2018
Toelatingsexpiratie 1-11-2023
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 10,17 kg
StORL status NB - NIET SPOELEN/BEDRIJVSAFVAL
Gewicht lege verpakking 166,00 g
(Hoofd)materiaal Papier (alu gecoat)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
MANCOZEB   66,7   %  
DIMETHOMORF   7,5   %  
Formulering (ECPA) WG - Vast
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 2X - VAST, maneb, zineb, mancozeb/formulering
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9, III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3077
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (bevat mancozeb, dimethomorf), 9, III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361d   Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P280e   Beschermende handschoenen/kleding dragen.
P302+P352a   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313   Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
O-zinnen
O 0243   Signaalwoord: WAARSCHUWING
O 0257   Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
O 0276   Raadpleeg de 'Toolbox Emissiebeperking' op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken.
O SP 1a   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]
naar boven