Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam CHLOOR-IPC 40% VLB 10 LITER
Leverancier Certis Europe B.V.
Inhoud 10,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 3992N
Huidige W-nummer 16
Etiket vorige W-nummer 15, vervangen voor 21-10-2018
Toelatingsexpiratie 1-10-2021
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 10,30 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 400,00 g
(Hoofd)materiaal Andere kunststof
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 20,90 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 2
Gewicht lege verpakking 300,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
CHLOORPROFAM   400   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 0,99
naar boven

BRZO opslagcategorieën
ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN, categorie 1 of boven kookpunt (P5a)
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Chronisch 2 (E2)
Min. opslagtemperatuur 5 °C
Max. opslagtemperatuur 30 °C
Opslagcategorie 1B - VLOEIBAAR, ontvlambaar
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 3,III
Gevaarsetiket ADR 3
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 1993
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOFFEN, N.E.G., (Xyleen) 3, III, (D/E)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H226   Ontvlambare vloeistof en damp.
H315   Veroorzaakt huidirritatie.
H318   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H351   Verdacht van het veroorzaken van kanker [.....].
H373   Kan schade aan organen [.....] veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling [.....].
H411   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P201   Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210   Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260   Stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel niet inademen.
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308+P313   NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P403+P235   Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval[.....].
O-zinnen
naar boven