Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam TOKI (1 kg)
Leverancier BASF Nederland B.V.
Inhoud 1,00000000 KG
EAN 4014348565080
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 12968N
Huidige W-nummer 1
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 30-6-2019
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 1,10 kg
StORL status NK - NIET SPOELEN/KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Gewicht lege verpakking 100,00 g
(Hoofd)materiaal Karton + PE
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 11,77 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 10
Gewicht lege verpakking 770,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
FLUMIOXAZIN   50   %  
Formulering (ECPA) WP - Vast
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 2Z - VAST, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9, III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3077
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (bevat flumioxazin), 9, III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H360D   Kan het ongeboren kind schaden.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P202   Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P308+P313   NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405   Achter slot bewaren.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL..
O-zinnen
O SP 2   Was alle beschermende kleding na gebruik
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0244   Signaalwoord: GEVAAR
O 0267   Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.
O 0913R   Na een behandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruikt te maken van beschermende maatregelen.
O 0276   Raadpleeg de 'Toolbox Emissiebeperking' op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken.
naar boven