Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam CALYPSO 5 LTR
Leverancier Bayer CropScience SA-NV
Inhoud 5,00000000 L
EAN 4000680074243
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 12452N
Huidige W-nummer 5
Etiket vorige W-nummer 4, vervangen voor 12-2-2016
Toelatingsexpiratie 30-4-2019
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 6,23 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 280,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
IN  Insecticide (bestrijding van insecten)
Werkzame stof(fen)
THIACLOPRID   480   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,19
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur -10 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 6.1,III
Gevaarsetiket ADR 6.1
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 2902
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 2902 PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. (oplossing van thiaclopride), 6.1,III,(E)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H302   Schadelijk bij inslikken.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332   Schadelijk bij inademing.
H336   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351   Verdacht van het veroorzaken van kanker [.....].
H360   Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden [.....].
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P201   Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261   Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P271   Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P309+P311   NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval. Zie STORL[.....].
O-zinnen
O 0002   Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
O 0055   Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking
O 0082   Droog, koel en in goed gesloten originele verpakking bewaren.
O 0155   Bewaren boven -10 C.
O 0901R   Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
naar boven