Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BERET GOLD 025 FS 50 LTR
Leverancier Syngenta Crop Protection B.V.
Inhoud 50,00000000 L
EAN 8717545041604
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 11943N
Huidige W-nummer 1
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-11-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 74,00 kg
StORL status RV - RETOURVERPAKKING
Gewicht lege verpakking 21.500,00 g
(Hoofd)materiaal Staal
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
FLUDIOXONIL   25   gram/liter  
Formulering (ECPA) FS - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,05
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Chronisch 2 (E2)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR n.v.t.
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
H411   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P270   Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
O-zinnen
O 0001   Uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
O 0005   Deze verpakking dient, nadat deze volledig is geleegd, te worden ingeleverd bij een KCA-depot. Informeer bij uw gemeente (verwijderingszin C)
O 0042   Behandelde zaden niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen.
O 0085   Schudden voor gebruik
O 0134   Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
O 0154   Bewaren boven 0 C.
O SP 2   Was alle beschermende kleding na gebruik
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
naar boven