Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BOTANIGARD WP 500 gram
Leverancier Certis Europe B.V.
Inhoud 0,50000000 KG
EAN 8717545251676
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 12612N
Huidige W-nummer 2
Etiket vorige W-nummer 1, vervangen voor 1-7-2015
Toelatingsexpiratie 31-7-2024
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 0,68 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 175,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 8,40 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 12
Gewicht lege verpakking 300,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
IN  Insecticide (bestrijding van insecten)
Werkzame stof(fen)
BEAUVERIA BASSIANA   0,001   %  
Formulering (ECPA) WP - Vast
Soortelijk gewicht 0,88
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur 29 °C
Opslagcategorie 2Z - VAST, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR n.v.t.
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334   Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
S-zinnen
P261   Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P284   Adembescherming dragen.
P304+P340   NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P342+P311   Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
naar boven