Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BUTTRESS 2x10L (NL)
Leverancier Nufarm
Inhoud 10,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 13441N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-11-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 12,20 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 400,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
2,4-DB   400   gram/liter  
Formulering (ECPA) SL - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,18
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR n.v.t.
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
R-zinnen
R 22   Schadelijk bij opname door de mond
R 41   Gevaar voor ernstig oogletsel
R 43   Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R 51/53   Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S-zinnen
S 21   Niet roken tijdens gebruik.
S 26   Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 36/37/39   Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
S 46   In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
S 61   Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
O-zinnen
naar boven