Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BRAVO PREMIUM 10 LTR
Leverancier Syngenta Crop Protection B.V.
Inhoud 10,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 13549N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-10-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 11,75 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 350,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
CHLOORTHALONIL   250   gram/liter  
PROPICONAZOL   62,5   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,14
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg. instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.,(propiconazool en chloorthalonil mengsel), 9,III, (-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332   Schadelijk bij inademing.
H335   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351   Verdacht van het veroorzaken van kanker [.....].
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P201   Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352b   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P304+P340   NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P308+P313   NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
P403+P233   Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0243   Signaalwoord: WAARSCHUWING
naar boven