Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam AKRIS (10 liter)
Leverancier BASF Nederland B.V.
Inhoud 10,00000000 L
EAN 4014348925419
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 13580N
Huidige W-nummer 5
Etiket vorige W-nummer 4, vervangen voor 18-10-2014
Toelatingsexpiratie 1-1-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 11,40 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 296,00 g
(Hoofd)materiaal Andere kunststof
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 23,63 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 2
Gewicht lege verpakking 834,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
TERBUTYLAZIN   250   gram/liter  
DIMETHENAMIDE-P   280   gram/liter  
Formulering (ECPA) SE - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,11
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur -5 °C
Max. opslagtemperatuur 40 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9, III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat terbuthylazine en dimethenamide-P), 9, III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H302+H332   Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H351   Verdacht van het veroorzaken van kanker [.....].
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P261a   Inademing van damp en/of spuitnevel vermijden.
P301+P312   NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/(die eventueel contact kan opnemen met het NVIC). raadplegen
P302+P352a   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313   Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P363   Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0243   Signaalwoord: WAARSCHUWING
O 0257   Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
O 0912R   Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
O 0276   Raadpleeg de 'Toolbox Emissiebeperking' op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken.
naar boven