Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam LUNA PRIVILEGE 12x1ltr
Leverancier Bayer CropScience SA-NV
Inhoud 1,00000000 L
EAN 4000680074779
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 13832N
Huidige W-nummer 5
Etiket vorige W-nummer 4, vervangen voor 1-12-2017
Toelatingsexpiratie 1-6-2027
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 1,28 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 83,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
FLUOPYRAM   500   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,2
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Chronisch 2 (E2)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1A - VLOEIBAAR, (zeer) licht ontvlambaar
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg. instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat FLUOPYRAM OPLOSSING),9,III,(-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH208   Bevat [.....][.....]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H411   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308+P313   NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval[.....].
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
naar boven