Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BANJO FORTE 10 L
Leverancier ADAMA Northern Europe B.V.
Inhoud 10,00000000 L
EAN 8718077005577
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 13815N
Huidige W-nummer 2
Etiket vorige W-nummer 1, vervangen voor 1-9-2020
Toelatingsexpiratie 1-9-2022
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 11,97 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 470,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven
Bruto gewicht 25,05 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 2
Gewicht lege verpakking 1.114,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
DIMETHOMORF   200   gram/liter  
FLUAZINAM   200   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,15
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1A - VLOEIBAAR, (zeer) licht ontvlambaar
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg. instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Fluazinam, Dimethomorph), 9, III, (-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
H361   Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden [.....].
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P201   Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.[.....].
O-zinnen
O 0160   Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
O SP 2   Was alle beschermende kleding na gebruik
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0204   Bevat fluazinam. Kan een allergische reactie veroorzaken.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
naar boven