Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam ADEXAR (10 liter)
Leverancier BASF Nederland B.V.
Inhoud 10,00000000 L
EAN 4014348948888
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 13978N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-3-2022
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 10,70 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 296,00 g
(Hoofd)materiaal Andere kunststof
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 22,23 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 2
Gewicht lege verpakking 834,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
FLUXAPYROXAD   62,5   gram/liter  
EPOXYCONAZOL   62,5   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,04
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur -10 °C
Max. opslagtemperatuur 40 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9, III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat epoxyconazol, fluxapyroxad), 9, III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H302   Schadelijk bij inslikken.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H351   Verdacht van het veroorzaken van kanker [.....].
H360Df   Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P261a   Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
P280c   Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.
P301+P312a   NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
P303+P352   BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Met veel water/en zeep wassen.
P308+P313   NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P333+P313   Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P311   Bij aanhoudende oogirritatie: Een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P405   Achter slot bewaren.
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0244   Signaalwoord: GEVAAR
O 0257   Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
O 0276   Raadpleeg de 'Toolbox Emissiebeperking' op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken.
naar boven