Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BROMOTRIL 250 SC, 5 ltr
Leverancier ADAMA Northern Europe B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 13949N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-2-2023
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 6,07 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 265,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven
Bruto gewicht 24,92 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 4
Gewicht lege verpakking 660,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
BROMOXYNIL   250   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,16
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1A - VLOEIBAAR, (zeer) licht ontvlambaar
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat bromoxynil (ISO)), 9,III,(-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
R-zinnen
H302+H312+H332   Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361   Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden [.....].
H412   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P201   Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261   Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P270   Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P304+P340   NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval[.....].
O-zinnen
O 0131   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
naar boven