Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam RUNNER 1ltr
Leverancier Dow AgroSciences B.V.
Inhoud 1,00000000 L
EAN 3362130112570
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 12696N
Huidige W-nummer 1
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-7-2019
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 1,12 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 56,00 g
(Hoofd)materiaal PET
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
IN  Insecticide (bestrijding van insecten)
Werkzame stof(fen)
METHOXYFENOZIDE   240   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,06
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Chronisch 2 (E2)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg. instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat methoxyfenozide), 9, III, (-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH208   Bevat [.....][.....]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H411   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.[.....].
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
naar boven