Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BETTIX SC 5 ltr
Leverancier UPL Benelux B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN 8717185520026
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 11503N
Huidige W-nummer 3
Etiket vorige W-nummer 2, vervangen voor 1-8-2017
Toelatingsexpiratie 1-12-2026
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 6,49 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 440,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
METAMITRON   700   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,21
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Chronisch 2 (E2)
Min. opslagtemperatuur 10 °C
Max. opslagtemperatuur 25 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN3082 Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g. (metamitron) 9, III (-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
H302   Schadelijk bij inslikken.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P270   Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P310   NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar [.....][.....].
O-zinnen
naar boven