Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BETA-TEAM 5 ltr
Leverancier UPL Benelux B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN 8717185523256
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 13266N
Huidige W-nummer 1
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-1-2020
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,74 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 440,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
DESMEDIFAM   25   gram/liter  
FENMEDIFAM   75   gram/liter  
ETHOFUMESAAT   150   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,06
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur 10 °C
Max. opslagtemperatuur 25 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR n.v.t.
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
R-zinnen
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P261   Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/[.....] wassen.
P333+P313   Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313   Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501e   Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale wetgeving.
O-zinnen
naar boven