Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam ASTRIX EC 10 ltr
Leverancier UPL Benelux B.V.
Inhoud 10,00000000 L
EAN 8717185524147
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 9390N
Huidige W-nummer 5
Etiket vorige W-nummer 4, vervangen voor 9-9-9999
Toelatingsexpiratie 1-2-2022
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 10,25 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 350,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
FENMEDIFAM   160   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 0,99
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur 4 °C
Max. opslagtemperatuur 25 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat fenmedifam), 9,III, (-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  05  GHS05 - Corrosief (Bijtend) 
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
H290   Kan bijtend zijn voor metalen.
H315   Veroorzaakt huidirritatie.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351   Verdacht van het veroorzaken van kanker [.....].
S-zinnen
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/[.....] wassen.
P308+P313   NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P312   Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
P337+P313   Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362   Verontreinigde kleding uittrekken.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar [.....][.....].
O-zinnen
naar boven