Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam CENTURION PLUS 5 liter
Leverancier Certis Europe B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN 8717545251911
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14300N
Huidige W-nummer 3
Etiket vorige W-nummer 2, vervangen voor 9-9-9999
Toelatingsexpiratie 1-3-2024
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 4,87 kg
StORL status
Gewicht lege verpakking 248,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven
Bruto gewicht 19,79 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 4
Gewicht lege verpakking 300,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
CLETHODIM   120   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 0,925
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Chronisch 2 (E2)
Min. opslagtemperatuur -5 °C
Max. opslagtemperatuur 35 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (Clethodim), 9,III, (-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH208   Bevat [.....][.....]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H304   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H411   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P270   Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P301+P310   NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
P331   GEEN braken opwekken.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval[.....].
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0244   Signaalwoord: GEVAAR
naar boven