Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam ACTIVUS SUPER, 10 ltr
Leverancier ADAMA Northern Europe B.V.
Inhoud 10,00000000 L
EAN 8718077006260
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14205N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-10-2023
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 11,70 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 470,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven
Bruto gewicht 24,51 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 2
Gewicht lege verpakking 1.114,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
DIFLUFENICAN   40   gram/liter  
PENDIMETHALIN   400   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,123
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur -5 °C
Max. opslagtemperatuur 35 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (DIFLUFENICAN . PENDIMETHALIN (ISO)), 9, III, (-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH208   Bevat [.....][.....]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt foor gevaarlijk of bijzonder afval[.....].
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
naar boven