Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam ATLANTIS OD 5L
Leverancier Bayer CropScience SA-NV
Inhoud 5,00000000 L
EAN 4000680074847
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14542N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-10-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,02 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 16,50 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
MESOSULFURON-METHYL   10   gram/liter  
IODOSULFURON-METHYL-NATRIUM   2   gram/liter  
Formulering (ECPA) OD - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1A - VLOEIBAAR, (zeer) licht ontvlambaar
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat IODOSULFURON-METHYL NATRIUM / MESOSULFURON-METHYL / SOLVENT NAFTA (AARDOLIE) ZWAAR AROMATISCH), 9,III (-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H315   Veroorzaakt huidirritatie.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval[.....].
O-zinnen
O 0002   Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
O 0055   Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking
O 0054   Droog en achter slot bewaren
O 0050   Vorstvrij bewaren.
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
naar boven