Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam RETENGO PLUS (13947N) RETENGO PLUST (14454N) 5 liter
Leverancier BASF Nederland B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN 4041885007162
UDH-datum 1-11-2017
naar boven

Toelatingsnummer 13947N
Huidige W-nummer 2
Etiket vorige W-nummer 1, vervangen voor 1-10-2017
Toelatingsexpiratie 31-1-2019
Verlenging toelating? Nee
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling) 1-11-2017
naar boven

Bruto gewicht 5,46 kg
StORL status SK - SPOELEN/KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Gewicht lege verpakking 160,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 22,67 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 4
Gewicht lege verpakking 834,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
PYRACLOSTROBINE   133   gram/liter  
EPOXYCONAZOL   50   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,06
naar boven

BRZO opslagcategorieën
ACUUT TOXISCH, categorie 2, categorie 3 (inademingblootstellingsroute) (H2)
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur 5 °C
Max. opslagtemperatuur 35 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 6.1, III
Gevaarsetiket ADR 6.1
EVO-kaartnummer
UN-nummer 2902
Omrekenfactor 3
Tekst vrachtbrief UN 2902 PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G., (bevat pyraclostrobin, epoxyconazol), 6.1, III (E)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  06  GHS06 - Toxisch (Giftig) 
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH205   Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH208   Bevat [.....][.....]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H301   Giftig bij inslikken.
H302   Schadelijk bij inslikken.
H315   Veroorzaakt huidirritatie.
H332   Schadelijk bij inademing.
H351   Verdacht van het veroorzaken van kanker [.....].
H400   Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P101   Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P103   Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P201   Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261a   Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280d   Beschermende handschoenen/-kleding en oog-/gelaatsbescherming dragen.
P301+P310b   NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).
P302+P352a   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P308+P313a   NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen/zorg voor medische hulp.
P332+P313   Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL..
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0244   Signaalwoord: GEVAAR
O 0267   Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.
O 0918R   Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd met geschikte handschoenen en beschermende kleding.
O 0276   Raadpleeg de 'Toolbox Emissiebeperking' op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken.
naar boven