Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam AMPERA, 5 L
Leverancier ADAMA Northern Europe B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN 8718077007113
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14678N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-12-2022
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,70 kg
StORL status SK - SPOELEN/KLEIN GEVAARLIJK AFVAL
Gewicht lege verpakking 300,00 g
(Hoofd)materiaal Andere kunststof
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven
Bruto gewicht 23,48 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 4
Gewicht lege verpakking 680,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
TEBUCONAZOOL   133   gram/liter  
PROCHLORAZ   267   gram/liter  
Formulering (ECPA) EW - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,08
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (Tebuconazole, Prochloraz), 9,III,(-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
H302   Schadelijk bij inslikken.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361   Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden [.....].
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P201   Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P270   Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
O-zinnen
O 0131   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0246   EUH208 Bevat Cymoxanil. Kan een allergische reactie veroorzaken.
naar boven