Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam ABIR (5 liter)
Leverancier BASF Nederland B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN 4041885018175
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14748N
Huidige W-nummer 2
Etiket vorige W-nummer 1, vervangen voor 9-9-9999
Toelatingsexpiratie 31-5-2022
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 4,92 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 270,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyamide)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 20,36 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 4
Gewicht lege verpakking 680,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
BUPIRIMAAT   250   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 0,93
naar boven

BRZO opslagcategorieën
ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN, overig (P5c)
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 3, III
Gevaarsetiket ADR 3
EVO-kaartnummer
UN-nummer 1993
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (bevat bupirimaat), 3, III, (D/E)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  02  GHS02 - Ontvlambaar 
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH066   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208   Bevat [.....][.....]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H226   Ontvlambare vloeistof en damp.
H304   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351   Verdacht van het veroorzaken van kanker [.....].
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P210   Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243   Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261a   Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
P280c   Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.
P301+P310   NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
P302+P352   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep grondig wassen.
P331   GEEN braken opwekken.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL..
O-zinnen
O 0244   Signaalwoord: GEVAAR
O 0257   Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
O 0916R   Kassen na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er gedurende 2 uur is geventileerd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.
O 0276   Raadpleeg de 'Toolbox Emissiebeperking' op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken.
O SP 1a   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]
naar boven