Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam APOLLO, 1 ltr
Leverancier ADAMA Northern Europe B.V.
Inhoud 1,00000000 L
EAN 8718077007472
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 8794N
Huidige W-nummer 8
Etiket vorige W-nummer 7, vervangen voor 1-5-2018
Toelatingsexpiratie 31-12-2019
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 1,10 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 100,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 11,66 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 10
Gewicht lege verpakking 660,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
AC  Acaricide (bestrijding van mijten)
IN  Insecticide (bestrijding van insecten)
Werkzame stof(fen)
CHLOFENTEZIN   500   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur 30 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR n.v.t.
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval[.....].
O-zinnen
O 0003   Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven (verwijderingszin A)
O 0050   Vorstvrij bewaren.
O 0160   Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
naar boven