Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam 1,4SIGHT (10 liter)
Leverancier BASF Nederland B.V.
Inhoud 10,00000000 L
EAN 4041885016768
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14855N
Huidige W-nummer 1
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-7-2025
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 10,52 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 376,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 21,74 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 2
Gewicht lege verpakking 711,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
GR  Groeiregulator
Werkzame stof(fen)
1,4-DIMETHYLNAFTALEEN   988   gram/liter  
Formulering (ECPA) HN - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,014
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur 5 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9, III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (bevat 1,4-dimethylnaftaleen), 9, III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H304   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P260a   Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P301+P330+P331   NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
P405   Achter slot bewaren.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL..
O-zinnen
O 0244   Signaalwoord: GEVAAR
O 0265   De behandelde ruimte mag pas betreden worden na kort ventileren met buitenlucht. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.
O 0276   Raadpleeg de 'Toolbox Emissiebeperking' op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken.
naar boven