Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam ADMIRAL (1 liter)
Leverancier BASF Nederland B.V.
Inhoud 1,00000000 L
EAN 4041885042354
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 11828N
Huidige W-nummer 1
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-7-2025
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 0,98 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 83,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 12,38 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 12
Gewicht lege verpakking 580,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
IN  Insecticide (bestrijding van insecten)
Werkzame stof(fen)
PYRIPROXIFEN   100   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 0,9
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur 40 °C
Opslagcategorie 1B - VLOEIBAAR, ontvlambaar
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9, III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat pyriproxyfen), 9, III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H304   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315   Veroorzaakt huidirritatie.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P301+P310b   NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).
P302+P352   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep grondig wassen.
P331   GEEN braken opwekken.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL..
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0244   Signaalwoord: GEVAAR
O 0257   Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
O 0912R   Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
O 0276   Raadpleeg de 'Toolbox Emissiebeperking' op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken.
naar boven