Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam ADMIRE 500 gr
Leverancier Bayer CropScience SA-NV
Inhoud 0,50000000 KG
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 11483N
Huidige W-nummer 20
Etiket vorige W-nummer 19, vervangen voor 1-11-2018
Toelatingsexpiratie 31-7-2020
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 0,61 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 114,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
IN  Insecticide (bestrijding van insecten)
Werkzame stof(fen)
IMIDACLOPRID   70   %  
Formulering (ECPA) WG - Vast
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur 60 °C
Opslagcategorie 2Z - VAST, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3077
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.,(bevat IMIDACLOPRID MIXTURE) 9,III,(-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H302   Schadelijk bij inslikken.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312   NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval. Zie STORL[.....].
O-zinnen
O 0131   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen
O 0188   Tijdens sorteren en verpakken geschikte handschoenen en eventueel lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na de toepassing is geoogst.
O 0901R   Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
naar boven