Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam AZATIN 5 liter
Leverancier Certis Europe B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14936N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-5-2022
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 4,98 kg
StORL status
Gewicht lege verpakking 250,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 20,22 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 4
Gewicht lege verpakking 300,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
IN  Insecticide (bestrijding van insecten)
Werkzame stof(fen)
AZADIRACHTINE-A   26   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 0,946
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Azadirachtin), 9, III, (E)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P101   Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P264   Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P337+P313   Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
O 0263   Bevat azadirachtin. Kan een allergische reactie veroorzaken.
naar boven