Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BONALAN 5 liter
Leverancier Certis Europe B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN 8717545252055
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14303N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 28-2-2020
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,25 kg
StORL status
Gewicht lege verpakking 250,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
BENFLURALIN   180   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN, overig (P5c)
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur 25 °C
Opslagcategorie 1B - VLOEIBAAR, ontvlambaar
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport 3,III
Gevaarsetiket ADR 3
EVO-kaartnummer alg. instructiekaart
UN-nummer 1993
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat xylene en benfluralin), 3,III,(D/E)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  02  GHS02 - Ontvlambaar 
  05  GHS05 - Corrosief (Bijtend) 
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
H226   Ontvlambare vloeistof en damp.
H304   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315   Veroorzaakt huidirritatie.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332   Schadelijk bij inademing.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P210   Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P310   NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
P331   GEEN braken opwekken.
O-zinnen
naar boven