Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam ARRAT (1 kg)
Leverancier BASF Nederland B.V.
Inhoud 1,00000000 KG
EAN 4041885032089
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14794N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-12-2022
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 1,13 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 132,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 12,09 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 10
Gewicht lege verpakking 770,00 g
(Hoofd)materiaal Karton + PE
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
TRITOSULFURON   25   %  
DICAMBA   50   %  
Formulering (ECPA) WG - Vast
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur 30 °C
Opslagcategorie 2Z - VAST, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9, III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3077
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (bevat tritosulfuron), 9, III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P261a   Inademing van stof vermijden.
P302+P352   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep grondig wassen.
P333+P313   Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P363   Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0243   Signaalwoord: WAARSCHUWING
O 0254   Behandelde gebieden niet zonder beschermende kleding en handschoenen betreden totdat de spuitvloeistof is opgedroogd.
O 0257   Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
O 0276   Raadpleeg de 'Toolbox Emissiebeperking' op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken.
naar boven