Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam ALLURE VLOEIBAAR (10 liter)
Leverancier BASF Nederland B.V.
Inhoud 10,00000000 L
EAN 4014348948074
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 11585N
Huidige W-nummer 3
Etiket vorige W-nummer 2, vervangen voor 1-9-2017
Toelatingsexpiratie 1-11-2026
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 12,30 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 296,00 g
(Hoofd)materiaal Andere kunststof
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 25,43 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 2
Gewicht lege verpakking 834,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
PROCHLORAZ   105   gram/liter  
CHLOORTHALONIL   333   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,2
naar boven

BRZO opslagcategorieën
ACUUT TOXISCH, categorie 2, categorie 3 (inademingblootstellingsroute) (H2)
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur 40 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9, III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat chloorthalonil), 9, III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  05  GHS05 - Corrosief (Bijtend) 
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332   Schadelijk bij inademing.
H335   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351   Verdacht van het veroorzaken van kanker [.....].
H361da   Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P261a   Inademing van spuitnevel/damp vermijden.
P302+P352   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep grondig wassen.
P304+P340   NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338   BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel c...
P310   Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/(die eventueelcontact kan opnemen met het NVIC) raadplegen.
P333+P313   Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of bijzonder afval.Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL..
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0244   Signaalwoord: GEVAAR
O 0257   Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
O 0276   Raadpleeg de 'Toolbox Emissiebeperking' op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken.
naar boven