Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BETASANA TRIO SC
Leverancier UPL Benelux B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN 8717185525625
UDH-datum 31-7-2019
naar boven

Toelatingsnummer 14293N
Huidige W-nummer 1
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-7-2019
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,37 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 320,00 g
(Hoofd)materiaal PET
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
DESMEDIFAM   15   gram/liter  
FENMEDIFAM   75   gram/liter  
ETHOFUMESAAT   115   gram/liter  
Formulering (ECPA) SE - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,01
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Chronisch 2 (E2)
Min. opslagtemperatuur 10 °C
Max. opslagtemperatuur 25 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat Desmedipham, Phenmedipham, Ethofumesate Mengsel), 9,III,
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P337+P313   Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar in overeenstemming met nationale wetgeving.[.....].
O-zinnen
naar boven