Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam PRODAX (3 kg)
Leverancier BASF Nederland B.V.
Inhoud 3,00000000 KG
EAN 4041885073693
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 15089N
Huidige W-nummer 1
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 30-4-2019
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 3,16 kg
StORL status NB - NIET SPOELEN/BEDRIJVSAFVAL
Gewicht lege verpakking 160,00 g
(Hoofd)materiaal PE (ethylfenylalcohol)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven
Bruto gewicht 13,47 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 4
Gewicht lege verpakking 834,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
GR  Groeiregulator
Werkzame stof(fen)
PROHEXADIONE CALCIUM   5   %  
TRINEXAPAC-ETHYL   7,5   %  
Formulering (ECPA) WG - Vast
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 2Z - VAST, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport 9, III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3077
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (bevat trinexapac-ethyl), 9, III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H412   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P280f   Beschermende handschoenen dragen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL..
O-zinnen
O 0257   Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
O 0912R   Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
O 0276   Raadpleeg de 'Toolbox Emissiebeperking' op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken.
O SP 1a   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]
naar boven