Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam TAPIR 5 L
Leverancier Dow AgroSciences B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 15258N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 30-4-2019
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,17 kg
StORL status ZZ - NIET BEKEND
Gewicht lege verpakking 168,00 g
(Hoofd)materiaal PET
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
FLORASULAM   2,5   gram/liter  
FLUROXYPYR   144,1   gram/liter  
CLOPYRALID   80   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg. instructiekaart
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (bevat Fluroxypyr en Clopyralid), 9, III, (-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H304   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315   Veroorzaakt huidirritatie.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332   Schadelijk bij inademing.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P280a   Beschermende handschoenen dragen.
P301+P310   NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
P302+P352   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/[.....] wassen.
P304+P340   NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P331   GEEN braken opwekken.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.[.....].
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0244   Signaalwoord: GEVAAR
naar boven