Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BELVEDERE TRIPEL, 5L
Leverancier ADAMA Northern Europe B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN 8718077011073
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 15160N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-7-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,45 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 265,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven
Bruto gewicht 22,48 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 4
Gewicht lege verpakking 680,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
DESMEDIFAM   50   gram/liter  
FENMEDIFAM   150   gram/liter  
ETHOFUMESAAT   200   gram/liter  
Formulering (ECPA) SE - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,037
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082, milieugevaarlijke vloeistof, N.E.G. (Phenmedipham, Desmedipham) 9, III, (-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P270   Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval[.....].
O-zinnen
O 0131   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen
O 0160   Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
naar boven