Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam FIDOX 800 EC 6 LT
Leverancier Belchim Crop Protection
Inhoud 6,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 15029N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-10-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 6,35 kg
StORL status
Gewicht lege verpakking 225,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
PROSULFOCARB   800   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,02
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur 25 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (prosulfocarb(e)), 9, III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P261   Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P302+P352   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/[.....] wassen.
P333+P313   Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313   Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0243   Signaalwoord: WAARSCHUWING
naar boven