Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam PROMAN 4 LT
Leverancier Belchim Crop Protection
Inhoud 4,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14698N
Huidige W-nummer 0
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-12-2024
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,10 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 225,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
METOBROMURON   500   gram/liter  
Formulering (ECPA) SC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,219
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur 35 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (BEVAT METOBROMURON), 9,III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH208   Bevat [.....][.....]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H351   Verdacht van het veroorzaken van kanker [.....].
H373   Kan schade aan organen [.....] veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling [.....].
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P260   Stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel niet inademen.
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor bijzonder of gevaarljik afval.[.....].
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0243   Signaalwoord: WAARSCHUWING
naar boven