Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam AUXO
Leverancier Bayer CropScience SA-NV
Inhoud 5,00000000 L
EAN 4000680075110
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 15385N
Huidige W-nummer 0
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-7-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,28 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 280,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
TEMBOTRIONE   50   gram/liter  
BROMOXYNIL   262   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat BROMOXYNILOCTANOAT OPLOSSING), 9,III,(-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH066   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H302   Schadelijk bij inslikken.
H304   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H317   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H361da   Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P280g   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen.
P301+P310b   NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).
P308+P311b   NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpuntvoor afval (zie STORL).
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0912R   Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
naar boven