Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam TOMAHAWK 200 EC, 5 L
Leverancier ADAMA Northern Europe B.V.
Inhoud 5,00000000 L
EAN 8718077011325
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 15280N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-12-2022
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,20 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 300,00 g
(Hoofd)materiaal Andere kunststof
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven
Bruto gewicht 21,48 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 4
Gewicht lege verpakking 680,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
FLUROXYPYR   200   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 0,98
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (bevat fluroxypyr-meptyl), 9,III, (-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  05  GHS05 - Corrosief (Bijtend) 
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
H304   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H318   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P261   Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P310   NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
P331   GEEN braken opwekken.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar een daartoe voorzien afvalpunt[.....].
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
O 0248   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
naar boven