Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam KATOUN GOLD - 4 x 5 lt
Leverancier Belchim Crop Protection
Inhoud 20,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 15330N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-8-2020
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 19,48 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 220,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
AL  Algicide (bestrijding van groene aanslag)
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
NONAANZUUR   500   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 0,963
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur 5 °C
Max. opslagtemperatuur 35 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR n.v.t.
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
S-zinnen
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P337+P313   Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0243   Signaalwoord: WAARSCHUWING
naar boven