Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam DIFURE PRO - 4 x 5 lt
Leverancier Belchim Crop Protection
Inhoud 20,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14988N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-1-2019
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 20,22 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 220,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
DIFENOCONAZOOL   150   gram/liter  
PROPICONAZOL   150   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur 5 °C
Max. opslagtemperatuur 35 °C
Opslagcategorie 1A - VLOEIBAAR, (zeer) licht ontvlambaar
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (propiconazole, difenoconazole), 9,III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  05  GHS05 - Corrosief (Bijtend) 
  07  GHS07 - Schadelijk 
  08  GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH208   Bevat [.....][.....]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H302   Schadelijk bij inslikken.
H304   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315   Veroorzaakt huidirritatie.
H318   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P310a   NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331   GEEN braken opwekken.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpuntgevaarlijk of bijzonder afval.
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0244   Signaalwoord: GEVAAR
naar boven