Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam RODILON HAVERMIX 2,5 kg
Leverancier Bayer Environmental Science
Inhoud 2,50000000 KG
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 13583N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-8-2020
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 2,50 kg
StORL status XX - N.V.T. = Product valt niet onder het Convenant inzake resten en gebruikte verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen
Gewicht lege verpakking 1,00 g
(Hoofd)materiaal Overige
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
RO  Rodenticiden (bestrijding van ratten en muizen)
Werkzame stof(fen)
DIFETHIALON   0,0025   %  
Formulering (ECPA) RB - Vast
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 2Z - VAST, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR n.v.t.
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
R-zinnen
H373   Kan schade aan organen [.....] veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling [.....].
H412   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P234   Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P270   Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P301+P310   NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval[.....].
O-zinnen
O 0131   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen
naar boven