Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam ATLANTIS STAR
Leverancier Bayer CropScience SA-NV
Inhoud 2,00000000 KG
EAN 4000680075561
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 15415N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-4-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 2,28 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 280,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
HE  Herbicide (bestrijding van onkruiden)
Werkzame stof(fen)
THIENCARBAZONE-METHYL   22,5   %  
MESOSULFURON-METHYL   45   %  
IODOSULFURON-METHYL-NATRIUM   9   %  
Formulering (ECPA) WG - Vast
Soortelijk gewicht 0,57
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 2Z - VAST, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 3077
EVO-kaartnummer alg. instructiekaart
UN-nummer 3077
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF,N.E.G., (bevat IODOSULFURON-METHYL SODIUM, MESOSULFURON-METHYL mengsel),9III
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  07  GHS07 - Schadelijk 
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P280g   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen.
P337+P313   Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor afval.ZIE STORL.
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0912R   Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
naar boven