Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam LATITUDE 200 liter
Leverancier Certis Europe B.V.
Inhoud 200,00000000 L
EAN 8717545252123
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 13379N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-10-2019
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 214,60 kg
StORL status RV - RETOURVERPAKKING
Gewicht lege verpakking 3.000,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
SILTHIOFAM   125   gram/liter  
Formulering (ECPA) FS - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,058
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur 40 °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR n.v.t.
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
R-zinnen
EUH208   Bevat [.....][.....]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210   Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H412   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P234   Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P280   Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
naar boven