Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam PRETENDER 12X1L NL
Leverancier Nufarm
Inhoud 1,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 15395N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 31-5-2022
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 1,23 kg
StORL status SB - SPOELEN/BEDRIJFSAFVAL
Gewicht lege verpakking 200,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Ja
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
GR  Groeiregulator
Werkzame stof(fen)
PACLOBUTRAZOL   4   gram/liter  
Formulering (ECPA) XY - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,03
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Ja
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9,III
EVO-kaartnummer
UN-nummer 3082
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN3082 Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g.(Paclobutrazol)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P270   Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280c   Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.
O-zinnen
naar boven