Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BONI PROTECT 10X1,5KG NL
Leverancier Nufarm
Inhoud 1,50000000 KG
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 13789N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-1-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven


Bestrijdingsmiddelengroep
FU  Fungicide (bestrijding van schimmels)
Werkzame stof(fen)
AUREOBASIDIUM PULLULANS   50   %  
Formulering (ECPA) WG - Vast
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 2Z - VAST, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR NVT
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
S-zinnen
P101   Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102   Buiten bereik van kinderen houden.
P261   Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P270   Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P302+P352   BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
P304+P340a   NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P333+P313   Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P342+P311   Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/[.....] raadplegen.
O-zinnen
naar boven